A F T

Loading

Jee Haan bilkul apke ghar ke tarah. Hum apka data apne servers ya humare partners ke servers main hifaazat say rakhte hain takay koi aur uss tak pohanch kar istimaal na kar sakay. Servers tumam tarah say mahfooz hain or security standards pr poora utartay hain.

Technology Drives Payment Innovation 

Follow Us

Email: contact@aft.com.pk
UAN:  (+92)-42-111-111-238
Digitt+ Support: 042-111-344-488