A F T

Loading

State Bank of Pakistan ki hidayat kay mutabiq tammam financial institutions par lazim hai kay woh apnay customer ki shanakht ki tasdeeq karay. Yeh iqdamat money laundering, fraud or ghair kanooni sarmaya kari say bachnay ke liye kiye jatay hain.

Technology Drives Payment Innovation 

Follow Us

Email: contact@aft.com.pk
UAN:  (+92)-42-111-111-238
Digitt+ Support: 042-111-344-488